اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
زینة العباد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مهدي بن محمد مهدي
زینة العباد
زینة العباد : مؤلف مهدي بن محمد مهدي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
زینة العباد
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
IRN-015-0024
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زینة العباد
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
مهدي بن محمد مهدي