اطلاعات کتاب

خاطرات گذشته
خاطرات گذشته : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خاطرات گذشته
تعداد صفحات
198 کامل
مجلد
IRN-014-0106
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
آخرین یادداشت، تاریخ 15 فروردین 1350 را دارد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خاطرات گذشته
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول
خاطرات گذشته
خاطرات گذشته : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خاطرات گذشته
تعداد صفحات
89 کامل
مجلد
IRN-014-0107
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
خاطرات مربوط به سال 1356 را در بر می گیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خاطرات گذشته
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول
خاطرات گذشته
خاطرات گذشته : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خاطرات گذشته
تعداد صفحات
324 کامل
مجلد
IRN-014-0108
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
خاطرات سال 1350 را در بر می گیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خاطرات گذشته
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول
خاطرات گذشته
خاطرات گذشته : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خاطرات گذشته
تعداد صفحات
330 کامل
مجلد
IRN-014-0109
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خاطرات گذشته
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول
خاطرات گذشته
خاطرات گذشته : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خاطرات گذشته
تعداد صفحات
136 کامل
مجلد
IRN-014-0118
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
تاریخ 1346 در آغاز دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خاطرات گذشته
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول