اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
اسرار ترن آبی رنگ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
ترجمه داستانی است به همین نام از مجموعه پوارو، نگاشته آگاتا کریستی
مترجم
مجهول
اسرار ترن آبی رنگ
اسرار ترن آبی رنگ : مترجم مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اسرار ترن آبی رنگ
تعداد صفحات
586 ناقص
مجلد
IRN-014-0090
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اسرار ترن آبی رنگ
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • داستان
توضیحات کتاب
ترجمه داستانی است به همین نام از مجموعه پوارو، نگاشته آگاتا کریستی
مترجم
مجهول