اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
منتخبی است از حواشی محشیان معروف، بر اوایل شرح جامی بر کافیه ابن حاجب
گردآورنده
مجهول
رسالة
رسالة : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
11 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-011-0060
محل نگهداری
  • ایران
  • مجتهدي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
توضیحات کتاب
منتخبی است از حواشی محشیان معروف، بر اوایل شرح جامی بر کافیه ابن حاجب
گردآورنده
مجهول