اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
البناء
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
البناء
البناء : مؤلف مجهول
کاتب إبراهیم الطویلي
عنوان روی نسخه
البناء
تعداد صفحات
11 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-014-0052
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
تاریخ کتابت
  • آبان 1249 هجری شمسی
  • شعبان 1287 الهجریة القمریة
  • October, 1870
کاتب
إبراهیم الطویلي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
البناء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول