اطلاعات کتاب

لیلی و مجنون
لیلی و مجنون : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
لیلی و مجنون
تعداد صفحات
184 کامل
مجلد
IRN-014-0036
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لیلی و مجنون
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
مؤلف
مجهول