اطلاعات کتاب

سیدالبکاء
سیدالبکاء : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سیدالبکاء
تعداد صفحات
583 کامل
مجلد
IRN-014-0032
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
تاریخ 1331 در نسخه دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سیدالبکاء
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول