اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تذکرة الائمة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
منسوب به مجلسی یا لاهیجی یا سبزواری است
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تذکرة الأئمة
تذکرة الائمة : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة الأئمة
تعداد صفحات
340 کامل
مجلد
IRN-015-0255
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الائمة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
توضیحات کتاب
منسوب به مجلسی یا لاهیجی یا سبزواری است
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تذکرة الائمه
تذکرة الائمة : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة الائمه
تعداد صفحات
279 کامل
مجلد
IRN-018-0539
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الائمة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
توضیحات کتاب
منسوب به مجلسی یا لاهیجی یا سبزواری است
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کتاب
تذکرة الائمة : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
364 ناقص
مجلد
PAK-001-1152
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الائمة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
توضیحات کتاب
منسوب به مجلسی یا لاهیجی یا سبزواری است
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تذکرة الائمه
تذکرة الائمة : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب محمد نصیر بن محمد اشرف تبریزی نائینی اصفهانی
عنوان روی نسخه
تذکرة الائمه
تعداد صفحات
503 ناقص
مجلد
IRN-016-0602
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 27 فروردین 1083 هجری شمسی
 • 12 ذو الحجة 1115 الهجریة القمریة
 • April 16, 1704 A.D.
کاتب
محمد نصیر بن محمد اشرف تبریزی نائینی اصفهانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الائمة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
توضیحات کتاب
منسوب به مجلسی یا لاهیجی یا سبزواری است
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
تذکرة الائمة
تذکرة الائمة : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة الائمة
تعداد صفحات
214 کامل
مجلد
PAK-001-1467
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 22 مهر 1205 هجری شمسی
 • 13 ربيع الاول 1242 الهجریة القمریة
 • October 14, 1826 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الائمة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
توضیحات کتاب
منسوب به مجلسی یا لاهیجی یا سبزواری است
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي