اطلاعات کتاب

دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن محمد بن الحسین الخطیبي البلخي الرومي، جلال الدین المولوي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
535 ناقص
مجلد
PAK-001-1741
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسین الخطیبي البلخي الرومي، جلال الدین المولوي
دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن محمد بن الحسین الخطیبي البلخي الرومي، جلال الدین المولوي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
196 ناقص
مجلد
PAK-001-1883
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسین الخطیبي البلخي الرومي، جلال الدین المولوي
دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن محمد بن الحسین الخطیبي البلخي الرومي، جلال الدین المولوي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
94 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-1895
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسین الخطیبي البلخي الرومي، جلال الدین المولوي