اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه نجاة العباد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول
ترجمه نجاة العباد
ترجمه نجاة العباد : مترجم مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمه نجاة العباد
تعداد صفحات
62 ناقص
مجلد
IRN-013-0188
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 1192 هجری شمسی
  • 1229 الهجریة القمریة
  • 1813
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه نجاة العباد
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مترجم
مجهول