اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فصل في المشتق
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
فصل في المشتق
فصل في المشتق : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فصل في المشتق
تعداد صفحات
158 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0146
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
با تاریخ 1257ق در رساله اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فصل في المشتق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول