اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
المشتق
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
المشتق
المشتق : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المشتق
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0146
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • دی 1220 هجری شمسی
  • ذو الحجة 1257 الهجریة القمریة
  • January 1842
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المشتق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول