اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کشف دقائق التصریف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
صرف میر شرح
عنوان اصلی
صرف میر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی

مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
مؤلف
محمدحسین بن محمد الحسیني
کشف دقائق التصریف
کشف دقائق التصریف : مؤلف محمدحسین بن محمد الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کشف دقائق التصریف
تعداد صفحات
89 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0132
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1177 هجری شمسی
 • 1213 الهجریة القمریة
 • 1798 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کشف دقائق التصریف
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
محمدحسین بن محمد الحسیني