اطلاعات کتاب

شرح زبده
شرح زبده : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح زبده
تعداد صفحات
18 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0132
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 15 فروردین 1178 هجری شمسی
 • 29 شوال 1213 الهجریة القمریة
 • April 4, 1799
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح زبده
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول