اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
افیون
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رساله افیون
افیون : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله افیون
تعداد صفحات
272 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0112
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
(مهری با تاریخ 1038)
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
افیون
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • پزشكي
مؤلف
مجهول
رساله افیون و چوب چینی
افیون : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله افیون و چوب چینی
تعداد صفحات
49 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0112
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
مهری با تاریخ 1038ق در ابتداء. این نسخه بسیار شبیه است به نسخه عمادالدین محمود بن مسعود طبیب در کتابخانه ملی ایران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
افیون
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • پزشكي
مؤلف
مجهول