اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
احکام الرعد عن القول الحکماء
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
احکام الرعد عن القول الحکماء
احکام الرعد عن القول الحکماء : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
احکام الرعد عن القول الحکماء
تعداد صفحات
41 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-013-0102
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
کتابت در سده 13ق، با تاریخ کتابت 1127 و 1130 در رساله چهارم و پنجم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
احکام الرعد عن القول الحکماء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
مجهول