اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
خلاصة الهیئة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
خلاصة الهیئة
خلاصة الهیئة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خلاصة الهیئة
تعداد صفحات
13 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0102
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
سده 13ق، با تاریخ کتابت 1127 و 1130در رساله چهارم و پنجم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خلاصة الهیئة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
مجهول