اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تقویم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
تقویم فارسی سال ئیلان ئیل 1310
مؤلف
مجهول
تقویم
تقویم : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تقویم
تعداد صفحات
30 کامل
مجلد
IRN-013-0097
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 1271 هجری شمسی
  • 1310 الهجریة القمریة
  • 1892
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تقویم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم کمکی تاريخ
  • گاهشماری فنی - تقویم
توضیحات کتاب
تقویم فارسی سال ئیلان ئیل 1310
مؤلف
مجهول