اطلاعات کتاب

مصابیح القلوب
مصابیح القلوب : مؤلف الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مصابیح القلوب
تعداد صفحات
346 ناقص
مجلد
IRN-003-0475
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصابیح القلوب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
مصابیح القلوب
مصابیح القلوب : مؤلف الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مصابیح القلوب
تعداد صفحات
336 ناقص
مجلد
IRN-013-0095
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصابیح القلوب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
مصابیح القلوب
مصابیح القلوب : مؤلف الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مصابیح القلوب
تعداد صفحات
364 کامل
مجلد
IRN-015-0049
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصابیح القلوب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
مصابیح القلوب
مصابیح القلوب : مؤلف الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
کاتب محمد بن حاجي نطنزي
عنوان روی نسخه
مصابیح القلوب
تعداد صفحات
477 کامل
مجلد
USA-001-0196
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 8 آبان 1011 هجری شمسی
 • 15 ربيع الثاني 1042 الهجریة القمریة
 • October 29, 1632
توضیحات نسخه
مکتوبات دیگری نیز در پایان دیده می شود
کاتب
محمد بن حاجي نطنزي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصابیح القلوب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
مصابیح القلوب
مصابیح القلوب : مؤلف الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید
کاتب عزالدین علی بن شمس الدین محمد
عنوان روی نسخه
مصابیح القلوب
تعداد صفحات
604 کامل
مجلد
PAK-001-0274
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 20 بهمن 950 هجری شمسی
 • 15 رمضان 979 الهجریة القمریة
 • February 9, 1572 A.D.
کاتب
عزالدین علی بن شمس الدین محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصابیح القلوب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، أبوسعید