اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
علم الهیئة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رساله فی علم الهیئة
علم الهیئة : مؤلف مجهول
کاتب هادی ... بن علی غفاری قاسانی
عنوان روی نسخه
رساله فی علم الهیئة
تعداد صفحات
440 ناقص
مجلد
IRN-013-0061
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
نسخه در شوال سال 27... نوشته شده است
کاتب
هادی ... بن علی غفاری قاسانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
علم الهیئة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
مجهول