اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سفرنامه ترکستان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
گزارش سفر یک مجاری به سرزمین ترکمنستان است
مؤلف
مجهول