اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
عدد سور القرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
عدد سور القرآن
عدد سور القرآن : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
عدد سور القرآن
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-013-0040
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • قرن دهم هجری شمسی
  • القرن الحادی عشر الهجریة القمریة
  • 16th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
عدد سور القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • اعلام قرآن
مؤلف
مجهول