اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
اثری است در مبحث ضرب از ریاضیات
مؤلف
مجهول
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-0233
محل نگهداری
  • یمن
  • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • رياضيات - كامپيوتر - آمار
توضیحات کتاب
اثری است در مبحث ضرب از ریاضیات
مؤلف
مجهول