اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح کبری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول