اطلاعات کتاب

رساله
رسالة : پاسخ علي بن عبدالعالي پرسش فضل الله الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-005-0025
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه قائن - قائن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
پاسخ
علي بن عبدالعالي
پرسش
فضل الله الحسیني