اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
قصیدة في أسماء المؤنثات السماعیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
قصیدة في أسماء المؤنثات السماعیة
قصیدة في أسماء المؤنثات السماعیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قصیدة في أسماء المؤنثات السماعیة
تعداد صفحات
1 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-005-0025
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه قائن - قائن
تاریخ کتابت
  • قرن دهم هجری شمسی
  • القرن الحادی عشر الهجریة القمریة
  • 16th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
قصیدة في أسماء المؤنثات السماعیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول