اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مفید التجوید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
مفید التجوید
مفید التجوید : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مفید التجوید
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-005-0018
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه قائن - قائن
تاریخ کتابت
 • اردیبهشت 1029 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 1060 الهجریة القمریة
 • May 1650
توضیحات نسخه
همچون نسخه 6049 آ ستان قدس
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفید التجوید
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
مفید التجوید
مفید التجوید : مؤلف مجهول
کاتب احمد بن قاسم بن جمشید
عنوان روی نسخه
مفید التجوید
تعداد صفحات
26 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0225
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1085 هجری شمسی
 • 1118 الهجریة القمریة
 • 1706
کاتب
احمد بن قاسم بن جمشید

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفید التجوید
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول