اطلاعات کتاب

منشآت
منشآت : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منشآت
تعداد صفحات
86 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در IRN-005-0014
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه قائن - قائن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منشآت
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول