اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مکتوب سر بکودا به امپراطور روس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول