اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
الواجب وجوده الح لما کان المفهوم منحصرا فی الواجب و الممتنع و الممکن و کان وجوب الوجود منبع جمیع صفات الکمال و مستتبعها علی ما تبین فی موضعه و کان امتناع النظیر و امکان الغیر لاستلزامها وجوب الوجود متصفین بهذا المعنی ایضا اورد هذه الصفات الثلاثة فی هذا المقام...
انجام
یخرج اعتقاد المفکر و{...}علی سبیل بحزم و مطابق للواقع {...}یکن ثابتا لانه یمکن ان یزول بالتشکیک و تصور الطرفین ای و ان کان تصور طرفیها بالکسب و النظر و یسمی الاولیات بدیهیات ایضا الخمریات سیاتی یعنی انها حمرای کالیاقوت قوله سیاته اسم فاعل للمبالغة.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
69 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0594
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول