اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
فصل در بیان اعمال و اذکاری که در وقت زوال بجا باید آورد و بدانکه چون وقت ظهر داخل شود اول چیزی که بجا باید آورد آنست که بگویي انچه رئیس المحدثین محمد بن بابویه القمی در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت نموده که حضرت امام محمد باقر علیه السلام تعلیم کرد...
انجام
یا عزتاه یا بنت محمد الی الله عزّوجل ثم یقول یا الله الف مرة فان لم یقدر {..}و ان لم یقدر فعشرة مرّة ثم یقول یا ربّ صلّ علی محمد و آل محمد و ادفع عنّی هذه القلة {...}او الهم او الغمّ فانّ الله تعالیا فیه و یقضی حاجته من ساعته ان کان بنیة {...}
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
53 ناقص
مجلد
IRQ-001-0661
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول