اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
و باید که شک در دل نیارد و با صدق باشد که مرادش حاصصل شود اسم اینست یا کافی {.......}جور لم یرضه و لم یخاطه فعاله و شانزدهم آنست که دست و چشم و زبان بسته باشد چنانکه از وی هیچکار نیاید و بچشم مردم حقیر نماید و هیچکس او را اعتبار نکند این اسم را چهل روز دعوت کند و مقامی خالی نکندو...
انجام
اللهم کفی علمک عن المقال و کفی کرمک عن السؤال اللهم فرّج همّی و اکشف غمّی و حصّل مرادی فی الدنیا و الاخرة یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال فی الدارین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
48 کامل
مجلد
IRN-015-0002
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
قسمتی از کتابی است در خواص اسماء الله. آغاز و انجام نسخه افتاده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول