اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
اعوذ حاجت ظومار من کل عین لامته و من کل شیطان حامنة من شر الجن و الانس و ساحر دوازده روز {...}دارد و بعد شفا یابد دیونامه {...}دلیل کند که علت بیماری او از روز جمعه باشد و...
انجام
یل افتح یا افتح یا افتح یا فناح یا فناح یا فناح یا فناح یا فناح یا فاتح یل فاتح یا فاتح بحق {...}فراق و ده کسری که زده امام بحق {...}بحق {...}قران بخوان طه و یس که بستم فلان ابن فلان اورا {....}فلان بن فلان از پر و پری از جن و از ادم از سگ و از خوک و از گربه و از مرغ از گوسفند از{...}از....
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
88 کامل
مجلد
IRN-014-0062
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول