اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
یروی عنه ابی محمد العسکری علیه السلم انه قال علامات المومن خمس صلوة احدی و خمسین و زیارة الاربعین و {...}فی الیمین و {...}الجبین و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و قال عطاء کنت مع جابر بن عبد الله یوم العشرین من صفر فلما وصلنا ...
انجام
ذلک الیوم اذا {...}ذرقه من قرب و دعاء ادعو به اذا من قرب و او مات من بعد البلاد و من {...}قال فقال لی اذا انت صلیت الرکعتین بعد ان توفی الیه بعد الایمان الیه بعد التکبیر هذا القول فانک اذا..
گردآورنده
مجهول
کتاب
کتاب : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
107 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0187
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
گردآورنده
مجهول