اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
بدانکه این بعضی از احوال مؤلف کتاب مبارک دلایل الخیرات است که ترجمه آن حاصل نموده میشود اسم او محمد بن سلیمان است و کنیت او ابو عبدالله از اولاد امام حسن است رضي الله تعالی عنه و...
انجام
تعلیم کرد این صلوة را رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابو المواهب محمد شازلي و امر فرمود او را که ابتدا کند به این صلوة بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تمام کند صلوة را با این صلوة یعنی اول و آخر این صلوة بخواند و اگر چه باشد یکمرتبه ...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
17 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-013-0046
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول