اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
نوع اوّل صدقه و ادعیه است مرویست که بیماران خود را صدقه معالجه کنید که صدقه بلاها را رفع کند و و مستحبست که بیمار بدست خود صدقه دهد و بسایل بگوید تا او را دعا کند که دعای سایل برای معطی مستجاب است ...
انجام
الم تر الی الذین خرجو من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتو ایضا بر چهار گوشه دیوار خانه بیاویزند اول بذر روای صاص از این خانه خاص لا منع تبقی و لا تذر دوم من خافک رحیم و انا علیک نفی یوم الدین سوم بذر و ...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
188 کامل
مجلد
IRN-003-0652
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول