اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
فصل در صفت مرکب یا قوتی مستصعم یکه بیک قلم سه سطر توان نوشت و در غایت برّاقی باشد بگیرند دوده نفط یا دوده روغن کتان دومثقال صمغ عربی خالص چهار مثقال زعفران ریشه سه مثقال مرقشیشای سوخته پنجمثقال زنکار طبرسی یا خورده مس سه مثقال...
انجام
و توسع فی ارزاقنا و نؤدّی دیوننا و ان ترزقنا زیارة قبر علی بت ابیطالب و زیارة قبر الحسین و زیارة قبر علی بن موسی الرضا و زیارة قبر الائمة علیهم السلام و تحفظنا من شر الشیطان و..
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
274 ناقص
مجلد
IRN-003-0518
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول