اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
البلایا و الحوادث و تصرف قلبی الی محبتک و تبعدنی عن الحرام و تبغض الی معاصیک و تحبب الیّ الحلال و نفتح لی ابوابه و تثبّت نیّتی و فعلی علیه و تمدنی عمری و تغلق ابواب المحن و لا تسلبنی ما مننت به علیّ و...
انجام
بدرستی که هر که زیارت کند ما را یا قبرهای ما را البته رحمت الهی او را فرو گیرد و گناهانش امرزیده شود با پنجا ختم مینمائیم {....}و از برادران ایمانی که از این کتاب منتفع کردند التماس دعا و زیارت دارم در حال حیات این مجرم و بعد از وفاتو...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمدعلی بن محمدصادق القزویني
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
125 کامل
مجلد
IRN-003-0385
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • تیر 1208 هجری شمسی
  • محرم 1245 الهجریة القمریة
  • July 1829
کاتب
محمدعلی بن محمدصادق القزویني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول