اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
ز ماه رجب روزه دارد خدای تعالی آنرا بوی اعطا کند و هم در کتاب مذکور مرویست از همانحضرت علیه السلام که فرمودند ماه رجب ماه عظیم القدر است و حسنات درین ماه مضاعف میشود کسی که یکروز از این ماه روزه دارد آتش دوزخ یکساله راه از وی دور میشو...
انجام
فصل در آداب خلوت بدانکه چون کسی متوجه عبادت میشود باید که اولاد خود را از ثقل اخبثین بلکه اخباث که عبادت از بول و غایط و ریح است خفیف گرداند چون اراده دخول.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
330 ناقص
مجلد
IRN-003-0307
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 23 آذر 1220 هجری شمسی
  • 1 ذو القعدة 1257 الهجریة القمریة
  • December 14, 1841
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول