اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
منتخب أدعیه
آغاز
و ما علمنا الا البلاغ مبین {...}انا نظرنا بکم لین له تنتهوا لیرحمتکم و لیمسنکم صاعدا {...}قالوا طآ یرکم معکم این ذکرتم بل انتم {...}مسرفون و جآء من اقصی المدینة رجل یعی قال یا قوم اتبعوا لمرسلین اتبعوا من لا یسئلکم اجراوهم مهتدون و...
انجام
مرویست که چون کسی را حاجتی باشد بحضرت صاحب الامر صلوات الیه علیه پناه برد این عریضه را نوشته بر جز یکی از ائمه طاهرین صلوات الیه علیهم بگذارد یا پیچیده و سرش را مختوم در کلی پاک گرفته و در نهر یا در چاه عمیق یا اب بسیاری اندازد که بعرض حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه میرسد و انحضرت خود متوجه فضای ان میشود...
مؤلف
مجهول