اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
منقولات که ترک حجامت مکن در هفتم حزیران و اگر نکنی در چهاردهم البته بکن و نام این روز نزد اهل فرس اسفند است و لله اعلم فصل در ایام هفته روز جمعه که این روز متعلق است {...}این روز افتاب و ماه و ستارگان و ملایکه افریده شد و درین روز آدم مخلوق گردیده بیک روایت...
انجام
اخر سال نیکو شود و طعام فراخ شود و زمین بابل و خراسان {...}شود اسفند {...}ماه یعنی ذی الحجة اگر شب بود و گاو و گوسفند بسیار بمیرند و زنان باردار را خطر بود و بخراسان فتنه در افتد سیاه ماه کرجماه یعنی محرم و صفر بود ولایت بابل بیشتر خراب شود و مرگ زنان باشد.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
136 ناقص
مجلد
IRQ-001-0967
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
مجهول