اطلاعات کتاب

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب عبدالخالق بن محمد شفیع القائني
عنوان روی نسخه
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
تعداد صفحات
260 کامل
مجلد
IRN-004-0103
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 7 شهریور 990 هجری شمسی
 • 20 جمادى الثانية 1020 الهجریة القمریة
 • August 29, 1611
کاتب
عبدالخالق بن محمد شفیع القائني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • مذاهب کلامی
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
الطرائف
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الطرائف
تعداد صفحات
451 کامل
مجلد
IRQ-001-1085
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 955 هجری شمسی
 • 984 الهجریة القمریة
 • 1576
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • مذاهب کلامی
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب محمود بن غلام علی طبسی
عنوان روی نسخه
الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف
تعداد صفحات
264 کامل
مجلد
IRN-020-0541
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • فروردین 1015 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1045 الهجریة القمریة
 • April, 1636 A.D.
کاتب
محمود بن غلام علی طبسی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • مذاهب کلامی
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف
تعداد صفحات
657 کامل
مجلد
IRN-020-0444
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 23 مرداد 950 هجری شمسی
 • 13 ربيع الاول 979 الهجریة القمریة
 • August 14, 1571 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • مذاهب کلامی
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس