اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
آن ذات واجب باشد لازم که یک شی هم قابل و هم{...}و این باطلست زیرا که قبل اتصاف باین اوصاف اگر تمام نبوده نقص در مرتبه ذاتست تعالی الله عما یقولون و اگر اتصاف با ان فایده نباشد عبث و عبث بر جناب اقدس روا نیست و اگر سبب غیر ذات واجب باشد لازم آید احتیاج واجب بآن وآن نیز محال است ...
انجام
اهل و اقارب و اولاد و{...}خود را بخداپرستی و پرهیزکاری خواند و از عقاب و غضب الهی ترسانید وصیت نمود که هرگاه واقعه{...}بر موت روی دهد از اطیب اموال او وحلال ترین متروکات او ا را کفن {...}نموده بآب مباحی اصلح و اتقای اصحاب و اقارب او را بموت{...}آب غسل داده در کفن گذارد.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
500 کامل
مجلد
IRN-015-0254
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول