اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
دوری از استعمال کردن نمود و بدانکه هر گاه کسی ابی را بفروشد بکسی دیگر و لکن بیع بر وجه باطل بعمل اید که ان بیع شرعاَ صحیح نباشد در این صورت از برای مشتری جایز است استعمال اب در وضو غیر ان خواه بایع و مشتری هر دو علم داشته باشند بفساد بیع یا هر دو جاهل بفساد بیع باشند یا یکی از انها علم داشته باشد و دیگری جاهل باشد بجهة انکه اذنی که باعث صحت استعمال است....
انجام
غسل بجهة ان مستحب است چنانچه پیش گفته شد تیمم نیز بجهة ان در صورتی که استعمال اب متعدد باشد مستحب است و مستحب است تیمم از برای خوابیدن اگر چه اب موجود باشد و قدرت بر استعمال ان هم داشته باشد و لکن با این تیمم نماز نمیتواند بکند و نیز مستحب است تیمم کردن از برای نماز میّت با وجود اینکه اب یافت بشود و قدرت بر استعمال ان هم داشته باشد و لکن با این تیمم هم نیز نمیتواند سایر نمازها را بکند...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب جعفر بهشتیانی الکاشاني
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
310 کامل
مجلد
IRN-015-0014
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 16 آبان 1237 هجری شمسی
  • 1 ربيع الثاني 1275 الهجریة القمریة
  • November 7, 1858
کاتب
جعفر بهشتیانی الکاشاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول