اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
در بیان شرایط وجوب حد و ان {...}است اول {....}خواه مرد باشد و خواه زن بالغ باشد پس اگر نابالغ باشد او را {...}که حاکم شرع مصلحت داند تعزیر و تادیب میکند دویم انکه عاقل باشد پس اگر دیوانه باشد بنابر مشهور میان علما بر او حد نیست بلکه او را تعزیر و تادیب میکنند ...
انجام
و بعضی در روایت جریب گندم وارد شده است و جریب چهار {...}است و بعضی قیمت گفته اند و بعضی گفته اند {..} که حرامست خیمه با خانه میکند {....}خاکست و بعضی گفته اند این کنایه از انست {...}ندارد.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
IRN-004-0023
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول