اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تحقیق احوال کنونی ایران
عنوان فرعی کتاب
محاکمات تاریخی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
حسن تقي زاده