اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
14 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-015-0237
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 5 فروردین 989 هجری شمسی
  • 1 محرم 1019 الهجریة القمریة
  • March 25, 1610
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول