اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
صورت چند عریضه و نامه های تاریخی و... برای نمونه در فن ترسل است
مؤلف
مجهول
رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
32 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-004-0080
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 29 مهر 1320 هجری شمسی
 • 1 شوال 1360 الهجریة القمریة
 • October 21, 1941
کاتب
محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
توضیحات کتاب
صورت چند عریضه و نامه های تاریخی و... برای نمونه در فن ترسل است
مؤلف
مجهول
رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
28 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-004-0152
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 29 مهر 1320 هجری شمسی
 • 1 شوال 1360 الهجریة القمریة
 • October 21, 1941
کاتب
محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
توضیحات کتاب
صورت چند عریضه و نامه های تاریخی و... برای نمونه در فن ترسل است
مؤلف
مجهول