اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمة تدبیر المنزل
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
ترجمة تدبیر المنزل
ترجمة تدبیر المنزل : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمة تدبیر المنزل
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 8 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة تدبیر المنزل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • بر اساس دوره (باستان)
مؤلف
مجهول