اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تفسیر الألف الصغری
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
شرح مقاله نخست از کتاب ارسطو است. این مقاله را مطاطاقوسیفا و یا مطابوسیقا خوانده اند.
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
تفسیر الألف الصغری
تفسیر الألف الصغری : مؤلف یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تفسیر الألف الصغری
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الألف الصغری
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6
توضیحات کتاب
شرح مقاله نخست از کتاب ارسطو است. این مقاله را مطاطاقوسیفا و یا مطابوسیقا خوانده اند.
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي